U bent hier: Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website!

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Junior Golf Kampenhout, de jeugdsectie van Golf & Business Association Kampenhout vzw met maatschappelijke zetel te Wildersedreef 56 , B-1910 Kampenhout en ondernemingsnummer BE 0439.404.753.
Door de toegang tot en het raadplegen van de website aanvaardt de gebruiker zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt hij zich er toe deze na te leven.
Door het gebruik van deze website wordt er geen enkel juridisch samenwerkingsverband gecreëerd.
Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
Junior Golf Kampenhout behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze website, worden beschermd door de intellectuele rechten van Junior Golf Kampenhout, zijn eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.
Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze website, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of Junior Golf Kampenhout.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Junior Golf Kampenhout levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Junior Golf Kampenhout de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Junior Golf Kampenhout kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien de gebruiker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de beheerder van de site gecontacteerd worden.
De inhoud van de site (koppelingen inbegrepen) kan op elk moment zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Junior Golf Kampenhout geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Junior Golf Kampenhout kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Junior Golf Kampenhout verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacybeleid

Junior Golf Kampenhout hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, worden persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum) bewaard in een bestand. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor het versturen van informatieve nieuwsbrieven en bij de inschrijving voor activiteiten georganiseerd door Junior Golf Kampenhout.
Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan Junior Golf Kampenhout uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.
De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens. Daartoe zal hij zich richten tot Golf & Business Association Kampenhout, Wildersedreef 56, B-1910 Kampenhout.
Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag t.a.v. Golf & Business Association Kampenhout, Wildersedreef 56, B-1910 Kampenhout, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Junior Golf Kampenhout kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat gebruikt wordt of de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker naar onze website gekomen is of waarlangs de gebruiker de website verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de gebruiker geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid het gebruik van cookies te verhinderen, een waarschuwing te geven aan de gebruiker wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of de mogelijkheid om cookies van de computer van de gebruiker te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van de gebruikte internetbrowser.